ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಯಮ ೪(೧)(ಬಿ) ಅಡಿಯ ಮಾಹಿತಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ

 

ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ

 1. 1 (b) (ii) ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು :

            (ಎ)    ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ  :-

(i)    ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಅವಲಂಬಿತರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅವಲಂಬಿತರು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಆರ್, ಸೇವಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

 

(ii)        ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು / ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಯ೯ಗತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳು / ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು.

                       

(iii)       ಉಪ / ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

 

 

(iv)       ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿ೯ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹ೯ ಅ೦ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

 

(v)        ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಆವರ್ತಕ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸೆಮಿನಾರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ತಯಾರಕರು, ಇತರೆ ಆಥಿ೯ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

 

(vi)       TECSOK, KSFC, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಪುನವ೯ಸತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.

 

(vii)      ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.

 

(ಬಿ)      ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ :-

           

            (i)         ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

           

            (ii)        ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

 

                       

(iii)       ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

(iv)       ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

 

(v)        ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ವಜ ದಿನದ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡೇ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

 

(vi)       ಅಂಗವಿಕಲ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡೋಗಳು, ಬಾಂಬ್ ವಿಲೇವಾರಿ ತಜ್ಞರು, ಶ್ವಾನ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

 

(vii)      ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

 

(viii)     ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದು.

 

 

(ಸಿ)       ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

 

(i)         ಅವರು ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

(ii)        ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

 

(iii)       ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 (iv)       ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗೌಪ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

(v)        ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

(vi)       ಎಲ್ಲಾ ವಾಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

 

(vii)      ಪೀಠೋಪಕರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು.

 

(viii)     ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

(ix)       ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ & ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ   ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಜೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

 1. 1 (ಬಿ) (iii) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ :

 

            ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್‌ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,     ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

 

 1. 1 (ಬಿ) (iv) ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ

 

 1. 1 (ಬಿ) (v) ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 1. 1 (ಬಿ) (vi) ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

 

4 1 (ಬಿ) (vii) ಶೂನ್ಯ

 

4 1 (ಬಿ) (viii)    ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ / ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

            ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪೂಣ೯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ

 4 1 (ಬಿ) (x)   ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

4 1 (ಬಿ) (xiv)    ಶೂನ್ಯ

4 1 (ಬಿ) (xv)     ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

4 1 (ಬಿ) (xvi)    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು.

 

 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ:

 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು - 5600 025

 

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  :

 

ನಿದೇ೯ಶಕರು

ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

೫೮, ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾಯ೯ಪ್ಪ ಭವನ

ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾಯ೯ಪ್ಪ ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು - 5600 025

 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ೯ಲಯಗಳ ಉಪ / ಜಂಟಿ ನಿದೇ೯ಶಕರುಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ೯ಲಯಗಳ ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ೯ಲಯಗಳ ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ

 

 ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  :

 

ನಿದೇ೯ಶಕರು

ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

೫೮, ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾಯ೯ಪ್ಪ ಭವನ

ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾಯ೯ಪ್ಪ ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು - 5600 025

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-06-2022 10:53 AM ಅನುಮೋದಕರು: M S Lolaksha


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನವ೯ಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080