ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ೯ಲಯಗಳು

                     ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ೯ಲಯಗಳು                             ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ )       ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್. ಎಸ್. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.58, ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,
ಫಿ಼ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -080-25585119

sainikblr@rediffmail.com

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ )     ಶ್ರಿ ಎಮ್.ಎಸ್. ಲೋಲಾಕ್ಹ  , ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಬಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.58, ಫೀ಼ಲ್ಡ್‌ ಮಾಷ೯ಲ್‌ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,
ಫಿ಼ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -080-25588718

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                ಕಮಾಂಡರ್ ಇಂದು ಪ್ರಭಾ (ನಿವೃತ್ತ) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ-590 002
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ 0831-2469341ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                               ಡಾ. ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್   ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571 201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ 08272-229886

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                 ಡಾ.  ಆರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,

ಸ್ವ್ಕಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಎ. ಬಿ. ದೇವಯ್ಯ ಭವನ,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು- 05
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -821-2425240

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                     ಕಮಾಂಡರ್ ಇಂದುಪ್ರಭಾ (ನಿ) (ಪ್ರಭಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ,
ವಿಜಯಪುರ-586 101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ - 08352-250913

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                    ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಲೋಲಾಕ್ಷ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು                         

ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ,

ಧಾರವಾಡ-580001,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -0836-2440176

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                  ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್.ಎಸ್ (ಪ್ರಬಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,

ಸೈನಿಕ ಆರಾಮ ಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಡ,

ದಡ್ಡಲ್ ಕಾಡ್, ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ,

ಅಶೋಕನಗರ – ಅಂಚೆ, ಮಂಗಳೂರು-575 006,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -0824-2450933

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                    ಡಾ.ಸಿ.ಎ.ಹಿರೇಮಟ್ (ಪ್ರಭಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ,

ಕೆ ಬಾಲರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577 201,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -08182-220925

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                      ಡಾ. ರಮೇಶ್ ರಾವ್ (ಪ್ರಭಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ
ಇಲಾಖೆ, ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ,
ಕಾರವಾರ-581 301,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -08382 -226538

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                      ಶ್ರೀ ಮಹಂತೇಶ್ ಮುಲಗುಂಡು  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ
ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಕಲಬುರಗಿ-585 102,  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -08472 -225003

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                          ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. ಲೋಲಾಕ್ಷ (ಪ್ರಬಾರ)
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ
ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀ ವಾಸವೀ ನಿಲಯ, ಶಂಕರಿಪುರಂ

1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ – 573 201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -08172-250465

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ                                        ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಪ್ರಬಾರ)                                       
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ
ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ – 587 103
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ್ಯೆ -08354-235434

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-02-2023 03:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: M S Lolaksha


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನವ೯ಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080